Antalis ja eurooppalainen REACH-asetus

REACH eli Euroopan Unionin asetus vaarallisten kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta (1907/2006) tuli voimaan 1.6.2007. Noudattaminen käsittää vaiheittain rekisteröitäviä aineita ja määräysvaatimukset vaihtelevat tuotelajin ja Euroopan markkinoille tuodun määrän mukaan.

 

Reach2.jpg

 

Antaliksella toimittajana ei ole mitään REACH-rekisteröintivelvoitteita.

Luonnollisesti Antalis tekee läheistä yhteistyötä toimittajien kanssa varmistaakseen, että toimittajamme – yhdessä omien toimittajiensa kanssa - täyttävät käyttämiinsä kemiallisiin aineisiin liittyvät muodollisuudet ja tekevät niin myös tulevaisuudessa.

REACH-asetus käsittää myös informointivelvollisuuden tietyille tuotteille, joiden pitoisuudet ovat enemmän kuin 0,1 % m/m painoprosenttia ja luokitellaan siten erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineeksi (Substance of Very High Concern)*.

Tämän hetkisen tietämykseemme ja toimittajiemme antamaan erityistietoon perustuen, vain hyvin pieni joukko Antaliksen valikoimassa olevista tuotteista sisältää kyseisiä pitoisuuksia. Lista näistä tuotteista ja kaikki tarvittavat yksityiskohdat ovat saatavana pyynnöstä. Ne päivitetään sitä mukaa kuin saamme toimittajilta uutta tietoa.

Myyntitiimimme auttavat mielellään, jos tarvitset lisätietoa tähän aiheeseen liittyen. Lisätietoa löytyy myös tämän sivun oikeasta ylänurkasta.

 

*Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) REACHin mukaan (liite XIV): syöpää aiheuttavat, sukusolujen perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-luokitus 1 tai 2), hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet) tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (vPvB-aineet) tai aineet, joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön.