Käyttöehdot

Oikeudellinen ilmoitus

Tätä VERKKOSIVUSTOA www.antalis.fi muokkaa:

Muokkaaja: 

Antalis Oy, Tahkotie 2, 01530 Vantaa, 0950500-5

Ylläpito: 

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, ranskalainen ”Société par Actions Simplifiée”, virallinen osoite 147, Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux (France) ja rekisteröintinumero B 479 766 842 (Nanterren kauppa- ja yritysrekisteri) virallisena edustajanaan Jérôme SIMEON.

 • Velvoittavuus
 • Määritelmät
 • VERKKOSIVUSTON tarkoitus
 • Vain ammattikäyttöön
 • VERKKOSIVUSTON hallinta
 • Teollis- ja tekijänoikeudet
 • Hyperlinkit
 • Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittaminen
 • Henkilötietojen suoja
 • Sovellettava laki ja yksinomainen toimivalta
 • Tiedustelut

Velvoittavuus

Navigointi tässä VERKKOSIVUSTOSSA tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy kaikki nämä käyttöehdot ilman varauksia, mukaan lukien vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittamista koskevat säännökset. Näiden käyttöehtojen tarkoituksena on määritellä yleiset säännöt, joiden mukaisesti ANTALIS tarjoaa pääsyn VERKKOSIVUSTOON ja joiden mukaisesti käyttäjien on käytettävä sivustoa.

Näiden yleisten käyttöehtojen nykyinen verkkoversio on ainoa täytäntöönpanokelpoinen versio tämän VERKKOSIVUSTON koko käyttöajan ja siihen asti, kunnes uusi versio korvaa sen.

Määritelmät

”ANTALIS” tarkoittaa Antalis Oy, Tahkotie 2, 01530 Vantaa, y-tunnus 0950500-5

”Ylläpitäjä” tarkoittaa CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES ”Société par Actions Simplifiée”, 147, Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux (France), rekisteröintinumero B 479 766 842.

 

”VERKKOSIVUSTO” tarkoittaa Antalis.fi (www.antalis.fi)

”Palvelut” tarkoittaa VERKKOSIVUSTOSSA saatavilla olevia palveluita.

”Käyttäjä” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka käyttää VERKKOSIVUSTOA tai mitä tahansa verkkosivustossa tarjottavia palveluita.

”Jäsen” tarkoittaa VERKKOSIVUSTOSSA tunnistettua käyttäjää.

”Tunniste” tarkoittaa tietoja, jotka tarvitaan käyttäjän tunnistamiseen VERKKOSIVUSTOSSA, jotta hän pääsee jäsenille varatuille alueille.

”Salasana” tarkoittaa luottamuksellisia tietoja, joiden avulla käyttäjä voi yhdessä tunnisteen kanssa todistaa henkilöllisyytensä.

”Hyperlinkit” tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen verkkosivustoa tai ulkoista Internet-lähdettä, joka on linkitetty VERKKOSIVUSTOON ja jota ei valvota ja josta ANTALIS ei ole vastuussa.

Tämän VERKKOSIVUSTON tarkoitus

Tämän VERKKOSIVUSTON tarkoituksena on tarjota verkkosivuston vierailijoille tietoa ANTALIKSEN tarjoamista tuotteista ja palveluista sekä pääsyn näiden tuotteiden ja palveluiden verkkokauppatyökaluun, mikäli he rekisteröityvät asiakkaiksi ja edellyttävät asiakastilin avaamista etukäteen.

Tiukasti ammattikäyttöön rajoitettu VERKKOSIVUSTO

Tämä VERKKOSIVUSTO on omistettu ja tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön, mikä sulkee nimenomaisesti pois kaiken muun käytön, mukaan lukien kaiken käytön kuluttajana.

Käyttämällä tätä VERKKOSIVUSTOA jokainen käyttäjä vakuuttaa ja takaa toimivansa vain ammatillisessa tarkoituksessa ja siten luopuu kaikista oikeuksista, jotka liittyvät kuluttajansuojaan tämän VERKKOSIVUSTON käytössä, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii.

Jos olet kuluttaja, et saa ostaa tai suorittaa mitään ostoon liittyvää toimea tässä VERKKOSIVUSTOSSA etkä mitään toimia, jotka perustuvat tässä VERKKOSIVUSTOSSA julkaistuihin tietoihin. Jos käytät tätä VERKKOSIVUSTOA näiden käyttöehtojen vastaisesti tästä varoituksesta huolimatta, teet sen omalla vastuullasi ja ANTALIS kieltäytyy kaikesta vastuusta tässä suhteessa.

VERKKOSIVUSTON hallinta

VERKKOSIVUSTON hyvän hallinnan varmistamiseksi ANTALIS voi milloin tahansa:

 • lakkauttaa tai keskeyttää pääsyn koko VERKKOSIVUSTOON tai sen osaan tai rajoittaa pääsyä ja varata pääsyn VERKKOSIVUSTOON tai tiettyihin verkkosivuston osiin tietylle käyttäjäluokalle,
 • poistaa kaikki tiedot, jotka häiritsevät VERKKOSIVUSTON toimintaa tai eivät ole kansallisten ja kansainvälisten lakien ja asetusten mukaisia tai joita pidetään sopimattomina tai laittomina,
 • keskeyttää sivuston toiminnan päivittääkseen sivuston.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki tavaramerkit, valokuvat, tekstit, kommentit, kuvitukset, liikkuvat tai liikkumattomat kuvat, videot, äänet, mukaan lukien tietokonesovellukset, joita voitaisiin käyttää VERKKOSIVUSTON toiminnan varmistamiseksi, ja yleisemmin kaikki elementit, jotka toistuvat ja joita käytetään VERKKOSIVUSTOSSA, ovat teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia.

Ne ovat kokonaisuudessaan ja yksinomaan ANTALIKSEN tai sen kumppaneiden omaisuutta. Kaikkien näiden elementtien, myös tietokonesovellusten, toistaminen, esittäminen, käyttäminen tai mukauttaminen missä tahansa muodossa ilman ANTALIKSEN etukäteen antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Sitä, että ANTALIS ei nosta kannetta heti, kun se on saanut tiedon luvattomasta käytöstä, ei katsota käytön hyväksymiseksi eikä luopumiseksi mistään oikeusjutuista.

Hyperlinkit

VERKKOSIVUSTO voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai ulkoisiin Internet-lähteisiin (”hyperlinkit”). ANTALIS ei valvo eikä voi valvoa mitään hyperlinkkejä. Näin ollen ANTALIKSEN ei voida katsoa olevan vastuussa näistä hyperlinkeistä, eikä se ota mitään vastuuta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista ja muusta materiaalista, jotka ovat saatavilla kyseisissä kolmansien osapuolten verkkosivustoissa ja ulkoisissa lähteissä tai niiden kautta.

ANTALIKSEN ei myöskään voida katsoa olevan vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, todellisista tai väitetystä, jotka johtuvat käytöstä tai siitä, että se on luottanut näissä hyperlinkeissä saatavilla olevaan sisältöön tai tavaroihin ja palveluihin.

Vastuuvapauslauseke

ANTALIS pyrkii kohtuullisin keinoin antamaan tarkat ja ajantasaiset tiedot VERKKOSIVUSTOSSA ja pidättää oikeuden muokata sivuston sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. ANTALIS ei anna vakuuksia tai takuita VERKKOSIVUSTON täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, mukaan lukien suoraan tai välillisesti VERKKOSIVUSTOSTA saatavilla olevat hyperlinkit tai muut sähköiset linkit.

Tietojen oikeellisuuden tarkistaminen apukeinoin on käyttäjän vastuulla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä suoraan ANTALIKSEEN.

Näin ollen ANTALIS ei ota vastuuta seikoista, joiden syynä on jokin seuraavista:

 • VERKKOSIVUSTON sisällön epätarkkuus tai puute;
 • VERKKOSIVUSTON toimimattomuus;
 • ohjelmointivirheen esiintyminen;
 • VERKKOSIVUSTOSSA saatavilla olevaan sisältöön liittyvät virheet;
 • vahingot, jotka johtuvat kolmannen osapuolen vilpillisestä tunkeutumisesta, mikä aiheuttaa muutoksia VERKKOSIVUSTON sisältämiin tietoihin;
 • VERKKOSIVUSTON sisällön luvattomista tai laittomista muutoksista johtuvat haitat tai vahingot;
 • yleisemmin kaikki välittömät tai välilliset haitat ja vahingot, riippumatta niiden syystä, alkuperästä, luonteesta tai seurauksista, jotka johtuvat pääsystä tai mahdottomuudesta päästä VERKKOSIVUSTOON ja/tai suoraan tai välillisesti VERKKOSIVUSTOSSA saatavilla olevien tietojen käytöstä.
   

ANTALIS ei ole vastuussa mistään viruksen, palveluestohyökkäyksen tai muun teknisesti haitallisen aineiston aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta, joka voi vaurioittaa tietokonettasi, tietokoneohjelmiasi, tietojasi tai muuta yksinoikeudella tuotettua materiaalia VERKKOSIVUSTON käytön tai tämän VERKKOSIVUSTON tai muun kolmannen osapuolen verkkosivuston tai muun VERKKOSIVUSTOON linkitetyn Internet-lähteen sisällön lataamisen vuoksi.

ANTALIS ei ole vastuussa minkään tähän VERKKOSIVUSTOON linkitetyn kolmannen osapuolen verkkosivuston tai ulkoisen Internet-lähteen sisällöstä. Tällaisia linkkejä ei tule tulkita siten, että ANTALIS tukee niiden sisältöä. ANTALIS ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita voi aiheutua tähän VERKKOSIVUSTOON linkitetyn kolmannen osapuolen verkkosivuston tai ulkoisen Internet-lähteen käytöstä.

Henkilötietojen suoja

ANTALIS kerää ja käsittelee tässä VERKKOSIVUSTOSSA käyttäjän antamia henkilötietoja 27. huhtikuuta 2016 annetun henkilötietojen suojaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme ja evästekäytännössämme, jotka kumpikin ovat luettavissa tässä VERKKOSIVUSTOSSA.

a. Tämän VERKKOSIVUSTON tietoturva:

ANTALIS sitoutuu varmistamaan asianmukaiset toimet säilyttääkseen tässä VERKKOSIVUSTOSSA annettujen käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden sekä estääkseen luvattomia kolmansia osapuolia vääristämästä, vahingoittamasta, tuhoamasta tai käyttämästä näitä tietoja. Käyttäjien antamat henkilötiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, erityisesti ylläpitäjän palvelimelle.

Henkilötietojen siirtoon Internetissä liittyy kuitenkin luontaisia riskejä, joita ANTALIS ei voi täysin estää lähetettyjen tietojen turvallisuuden osalta. Sen vuoksi ANTALIS varoittaa käyttäjiä tämän VERKKOSIVUSTON toimintaan ja käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä ja suosittelee heitä toteuttamaan kaikki tarvittavat suojatoimet Internet-navigoinnin hallinnassa (esim. päivitetyn laitteiston ja ohjelmiston käyttö, ajantasaiset virustorjuntatoimet, luottamuksellisuutta koskevat toimet tunnisteiden ja salasanan suojaamiseksi jne.). Käyttäjät ovat yksin vastuussa tunnisteensa ja salasanansa hallinnasta.

 

b. Tähän VERKKOSIVUSTOON linkitetyn kolmannen osapuolen verkkosivuston tai ulkoisen Internet-lähteen tietoturva (hyperlinkit):

Käyttäjien antamien henkilötietojen hallinta ja turvallisuus missä tahansa tähän VERKKOSIVUSTOON linkitetyssä kolmannen osapuolen verkkosivustossa tai ulkoisessa Internet-lähteessä on yksinomaan näiden ulkoisten verkkosivustojen tai Internet-lähteiden julkaisijoiden vastuulla. Näitä ovat seuraavat ulkoiset verkkosivustot tai Internet-lähteet:

 • suojattujen maksupalvelujen tarjoajan verkkosivusto [https://secure.ogone.com tai https://secure.ingenico.com], jonne käyttäjät ohjataan, kun he haluavat siirtyä maksamaan tilauksensa; tarjoaja on Ogone SPRL, belgialainen yhtiö, virallinen osoite 102 Boulevard de la Woluwe, 1200 Brussels (Belgium) ja rekisteröintinumero 0459.360.623.
 • kaikki tähän VERKKOSIVUSTOON linkitetyt kolmannen osapuolen verkkosivustot tai ulkoiset Internet-lähteet, kuten kolmannen osapuolen evästeiden julkaisijoiden lähteet, jotka on yksilöity tämän VERKKOSIVUSTON evästekäytännössä.

ANTALIS ei ole rekisterinpitäjä, koska se ei valvo käyttäjien näiden ulkoisten verkkosivustojen tai Internet-lähteiden kautta suoraan toimittamien tietojen hallintaa, eikä se voi missään tapauksessa taata käyttäjien näin lähettämien tietojen turvallisuutta. Käyttäjien tulee olla tietoisia näissä ulkoisissa verkkosivustoissa tai Internet-lähteissä saatavilla olevista tietosuojakäytännöistä.

Sovellettava laki ja yksinomainen toimivalta

Näiden yleisten käyttöehtojen määräyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä. Toimivaltaisella tuomioistuimella, jossa ANTALIKSEN sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, on yksinomainen toimivalta ratkaista tästä aiheutuvat erimielisyydet tai riidat, ellei jokin erityinen toimivalta perustu tiettyyn lakiin tai asetukseen.

Tiedustelut

Lähetä viesti osoitteeseen info.fi@antalis.com tai käytä VERKKOSIVUSTON yhteystietoja:

 • jos sinulla on kysyttävää verkkosivustossa esiteltyjen tuotteiden tiedoista;
 • jos sinulla on vaikeuksia käyttää tätä verkkosivustoa tai navigoida siinä;
 • jos näet tässä verkkosivustossa sopimatonta tai laitonta sisältöä.