FAQ - kestävä kehitys

Olemme koonneet yhteen monia tärkeitä käsitteitä ja niiden selityksiä.
Nyt voit oppia lisää kestävästä kehityksestä, jonka käsitteisiin me kaikki joskus kompastumme. 

 

Mitä biomuovi on?

Biomuovit voivat olla biopohjaisia ​​tai biohajoavia muoveja.

Biopohjaiset muovit uutetaan kokonaan tai osittain biomassasta, kuten sokeriruo'osta, maissista, puusta ja paperista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että materiaali on biohajoavaa, vaan yksinkertaisesti sitä, että se on valmistettu biomassasta.

Biohajoava muovi on valmistettu esim. biomassasta, öljystä/kaasusta tai seoksesta. Sitä ei voi kierrättää yhdessä muiden muovityyppien kanssa.

Mikro-organismit hajottavat biohajoavan muovin ja muuttavat sen vedeksi, biomassaksi, CO2:ksi tai metaaniksi.

Biopohjaisten tai biohajoavien muovien lisäksi on olemassa myös biokompostoituvia muoveja, jotka voidaan hajottaa vedeksi, CO2:ksi, biomassaksi ja metaaniksi tietyssä ajassa. Prosessi edellyttää kosteuden ja lämpötilan hallintaa sekä oikeita mikro-organismeja.

 

Lähteet:
https://valmistajat.fi/materiaalit/polymeerit/biomuovit 
https://www.plastics.fi/bio/

 

 

AdobeStock_56838292.jpeg ( empty used plastic bottle on white background)

Mitä biodiversiteetti tarkoittaa?

Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus kattaa kaiken maan päällä olevan elämän, mukaan lukien kasvit, sienet, bakteerit, eläimet sekä muut eläimet vedessä ja maalla.

Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on metsäkadon sekä viljelymaan käytön rajoittamista.

 

Lähteet:
https://www.luonnontila.fi/fi/biodiversiteetti 
https://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/files/2018/04/Biodiversiteetti.pdf

 

 

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Kestävä kehitys on lähestymistapa, jossa nykyisten sukupolvien tarpeet tyydytetään vaarantamatta kykyä vastata tulevien sukupolvien tarpeisiin. Huomioon otetaan niin ympäristöllinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin puoli. Yhtään näistä kolmesta ei voi jättää huomioimatta.

 

Lähde:
https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys

 

 

 

FI_SCHEMA-CIRCULAR-ECO_web.jpg

Mitä kiertotalous on?

Kiertotalous on tapa varmistaa maapallon luonnonvarojen parempi hallinta. Samalla se tarjoaa yrityksille taloudellisia mahdollisuuksia uusia liiketoimintamalleja kehittämällä. Tämä tehdään pitämällä tuotteet ja materiaalit taloudellisessa syklissä mahdollisimman pitkään mahdollisimman korkealla arvolla.

Kiertotalous eroaa lineaarisesta taloudesta, joka alkaa luonnonvarojen keräämisestä ja päättyy jätteeksi. Jätteeksi päätymisen sijaan resurssit voidaan kierrättää tai jätteen syntymisen ehkäiseminen voidaan varmistaa harkitsemalla korjausta tai päivitystä.

Pakkauksissa kiertotaloutta luodaan käyttämällä pakkausta uudelleen tai kierrättämällä materiaali.

 

Lähteet: 
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta?at_campaign=20234-Economy&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Circular_Economy&gclid=EAIaIQobChMI6vWTx7qigQMVBGEYCh18lgnzEAAYASAAEgJ-D_D_BwE

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiertotalous

 

 

 

Mitä hiilijalanjälki on?

Hiilijalanjälki eli CO2-jalanjälki on hiilidioksidipäästöjen määrä esimerkiksi tietyn yrityksen tuotannon kautta. CO2 edistää mm. kasvihuoneilmiötä ja vaikuttaa negatiivisesti ilmastoon.

 

Lähteet:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilijalanj%C3%A4lki

https://www.hiilineutraaliksi.fi/hiilineutraalius/mita-tarkoittaa-hiilijalanjalki/

Mitä CO2eq tarkoittaa?

CO2eq tarkoittaa CO2-ekvivalenttia. Yksikkö kattaa eri kasvihuonekaasujen määrän, joka on muunnettu vastaavaksi määräksi hiilidioksidia, jolla on sama lämmityspotentiaali. Se on siis metrinen mitta, jota käytetään eri kasvihuonekaasujen vertailuun, jotta esimerkiksi tuotteen kasvihuonekaasujen kokonaispäästölle voidaan määrittää yksi määrä. 

 

Lähde:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Carbon_dioxide_equivalent

 

 

 

FI_CARBON-FOOD_500px.jpg

Mitä kasvihuoneilmiö on?

Kasvihuoneilmiö tai ilmaston lämpeneminen tapahtuu, kun kaasuja, kuten hiilidioksidia, metaania ja dityppioksidia/typpioksiduulia vapautuu esimerkiksi polttamalla fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, ​​öljyä ja maakaasua.

Viimeisen 200-300 vuoden aikana olemme polttaneet merkittävästi enemmän fossiilisia polttoaineita, mikä on johtanut kaasujen lisääntymiseen ilmakehässämme. Tämä luo eräänlaisen peiton maan ympärille, jolloin pienempi osa auringonsäteistä ja lämmöstä heijastuu takaisin avaruuteen. Sen sijaan ne pysyvät ilmakehässämme ja maapallon lämpötila nousee.

 

Lähteet: 
https://space.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/otsoni/kasvihuone.html 
https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/kasvihuoneilmio-ja-ilmakehan-koostumus

 

 

 

FI_SCHEMA-SCOPE_web.jpg

Mitä GHG tarkoittaa?

GHG tulee sanoista Green House Gases, mikä tarkoittaa suomeksi kasvihuonekaasuja. 

Se on yleinen termi kaasuille hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidia/typpioksiduulia, jotka edistävät kasvihuoneilmiötä.

GHG Protocol Corporate Standard luokittelee yrityksen kasvihuonekaasupäästöt kolmeen päästöluokkaan - mitä monet tuntevat nimillä alue 1, alue 2 ja alue 3.

  • Alueen 1 päästöt: Suorat päästöt yrityksen omista tai valvotuista lähteistä (kiinteistöt, ajoneuvot).
  • Alueen 2 päästöt: Epäsuorat päästöt ostetun energian tuotannosta. (sähkö, lämpö, ilmastointi)
  • Alueen 3 päästöt: Kaikki raportoitavan yrityksen arvoketjussa esiintyvät epäsuorat päästöt (ei sisälly tasoon 2), mukaan lukien sekä alku- että loppupään päästöt. 

 

Lähde: 
https://wwf.fi/greenoffice/tarina/greenhouse-gas-protokolla-auttaa-organisaatioita-merkittavimpien-paastolahteiden-tunnistamisessa-wwf-green-officen-tyokaluilla-lasket-ja-seuraat-paastoja%E2%80%AF/

 

 

Mitä LCA tarkoittaa?

LCA on lyhenne sanoista Life Cycle Assessment, joka tarkoittaa elinkaariajattelua. Se on systemaattinen menetelmä tuotteen ympäristövaikutusten arvioimiseksi koko sen elinkaaren ajan, mukaan lukien raaka-aineiden talteenotto ja käsittely, valmistus, jakelu, käyttö, kierrätys ja hävittäminen.

 

Lähde:
https://joutsenmerkki.fi/tietoa-joutsenmerkista/elinkaariajattelu/

FI_SHEMA-LCA_web.jpg

Mitä PCR tarkoittaa?

Post consumer recycling (PCR) eli kulutuksen jälkeinen kierrätyssisältö tulee tuotteista, jotka ovat saavuttaneet elinkaarensa ja jotka muuten olisivat päätyneet kaatopaikoille. Näitä ovat tavarat, joita yleensä heitetään roskakoriin, esim. muovipullot, ruoka-astiat, alumiinitölkit ja kuljetuslaatikot.

 

Lähde:
https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

Mitä PIR tarkoittaa?

Post industrial recycling (PIR) eli jälkiteollisuuden kierrätys on valmistusprosessin jätteen kierrätystä. Tätä jätettä käytetään uudelleen samassa materiaalissa.

 

Lähde:
https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

 

 

 

GSS-picto-1.png

Mitä REACH tarkoittaa?

REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals.

REACH on EU:n asetus, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä useilta kemikaalien käyttöön liittyviltä riskeiltä.

 

Lähteet:
https://tukes.fi/kemikaalit/reach
https://echa.europa.eu/da/regulations/reach/understanding-reach 
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_fi.htm

GSS-picto-4.png

 

 

Mitä kierrätettävä tarkoittaa?

Recyclable eli kierrätettävä (uudelleenkäytettävä) tarkoittaa, että tuote voidaan kerätä, käsitellä ja käyttää uudelleen raaka-aineena tai uusina tuotteina. Tuote on uudelleenkäytettävä, jos prosessi voidaan suorittaa ja se tapahtuu maassa, jossa tuotetta käytetään.

Kierrätettävyys ei siis riipu pelkästään tuotteesta, vaan yhtä suuressa määrin infrastruktuurista, joka mahdollistaa materiaalin keräämisen, lajittelun ja kierrätyksen.

Paperipohjainen pakkaus on yleinen esimerkki kierrätettävästä tuotteesta. Kierrätyslaitosten puute tarkoittaa kuitenkin sitä, että se ei ole itse asiassa kierrätettävä tietyissä maissa.

Se, että tuote on kierrätettävissä, ei aina tarkoita, että se on kierrätettyä, eikä se siten ole tae kestävyydestä.

 

Lähteet:
https://outilespyy.com/kierratys-uudelleenkaytto-uusiokaytto-termi/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kierr%C3%A4tys
https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-3.png

Mitä kierrätetty tarkoittaa?

Recycled eli kierrätetty tarkoittaa, että tuote on valmistettu toissijaisesta (kierrätetystä) raaka-aineesta.

Esimerkiksi kierrätyspakkauksista pakkausten koostumusta kuvataan suhteessa siihen, kuinka paljon kierrätysmateriaalia se sisältää.

Kierrätyspakkaukset eivät välttämättä ole kierrätettäviä.

Käyttämällä pakkauksissa enemmän kierrätysmateriaalia vähennämme tarvetta tuottaa uusia tuotteita ja kannustamme pakkausten tehokkaampaan kierrätykseen yleensä.

 

Lähteet:
https://verkkolehti.rinkiin.fi/pakkausten-uudelleenkaytto-hiertaa-eun-kiertotalouspaketissa
https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-2.png

Mitä uusiutuva tarkoittaa?

Renewable eli uusiutuva materiaali koskee esimerkiksi tuotetta, joka voidaan valmistaa uudelleen ja joka ei siten kulu loppuun.

Uusiutuvat pakkaukset ovat tällainen tuote, koska ne tulevat luonnonvaroista, joita voidaan tuottaa uusi sukupolvi sukupolvelta kestävällä tavalla.

Esimerkiksi puu-, bambu- ja bagassipohjaiset tuotteet ovat uusiutuvia, sillä kasvit kasvavat takaisin, kun maataloutta hoidetaan kestävän kehityksen mukaisesti.

 

Lähde:
https://news.cision.com/fi/kiilto/r/biohajoava-vai-uusiutuva----ymparistoystavalliset-termit-haltuun,c2901188
https://www.tingstad.com/se-fi/alla-kategorier/kunskapscenter/hallbarhet-ravaror/materialguide/materialguide-fornyelsebara-material

 

Lue lisää toimenpiteistämme tulevaisuuden huolehtimiseksi

Insert_protect-the-future.jpgYmpäristö: Sitoumuksemme tulevaisuuden suojelemiseksi

green_card.jpgGreen Card, kattavat ympäristötiedot

Insert_survey.jpgGreen Star SystemTM, ympäristöluokitus pakkaustuotteille